E DEFTER

E Defter ve E-Yaz Yazılım Entegrasyonu

E defter, Gelir İdaresi Başkanlığının “Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.” şeklinde açıkladığı elektronik defter türüdür. Detaylı bilgi için tıklayınız.

E-fatura mükellefi şartlarını sağlayarak e-fatura mükellefi olan firmalar, aynı zamanda e defter mükellefi olmaktadırlar.

Defterlerin elektronik olarak oluşturulabilmesi için xml formatında standart olarak kullanılan ve uluslar arası alanda geçerliliği olan XBRL (eXtensible Business Reporting Language) Genişletilebilir İşletme Raporla Dili esas alınmıştır. Bu standartların ülkemiz uygulamasında nasıl kullanılacağını açıklamak için hazırlanan klavuzlara buradan ulaşılabilmektedir.

Defterler belirlenen standartlara göre hazırlandıktan sonra elektronik defter değişmezliğinin, kaynağının ve bütünlüğünün sağlanması gerekmektedir. Bu güvencelerin sağlanması için gerçek kişiler güvenli elektronik imza, tüzel kişiler mali mühür kullanılacaktır. Ayrıca imza veya mühür bilgilerinin Elektronik Defter Uygulaması aracılığıyla bildirilmesiyle, söz konusu elektronik defterin ilgili tüm taraflarca ispat aracı olarak kullanılabilmesi sağlanacaktır.  Teknik kılavuzlara buradan ulaşılabilmektedir.

E Defter amacı nedir?

E defter, mükelleflerin ve birçok kamu ve özel sektör kuruluşunun vergisel veya  vergisel olmayan faaliyetlerine katkıda bulunacak bir uygulamadır. bilgi teknolojilerinin dünyada çok yoğun ve etkin olarak kullanıldığı günümüzde, diğer ülkelerdeki benzer uygulamalara paralel olarak e defter uygulamasının Türkiye’de de kullanılmaya başlaması bir gerekliliğin ötesinde zorunluluk haline gelmiştir. Ayrıca bu uygulama, mükelleflerin uyum maliyetlerine de fayda sağlayarak etkisini göstermeye başlayacaktır. Bu alanda elektronik defter uygulamasına geçilmesinin amaçlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

 

e defter

e defter

• Defter kayıtlarının oluşturulmasıyla ilgili yükümlülükleri gelişen teknolojik ve idari ihtiyaçlar çerçevesinde biçimlendirmek ve revize etmek,
• Kağıt olarak basılması, tasdik ettirilmesi ve saklanması yükümlülüğünü ortadan kaldırarak, bu işlemleri elektronik araçlarla yerine getirilmesini sağlamak,
• Vergi ile ilgili gönüllülük oranlarını artırmak,
• Denetimin kolaylaşmasını sağlamak,

 

E-Yaz Yazılım elektronik defter ile ilgili geliştirmelerini tamamlamış ve bu alanda hizmet aktif bir şekilde devam ettirmektedir.