Yazılım Hizmet Metodumuz

E-Yaz Yazılım Yazılım hizmeti metodu

Günümüzde işletmelerin büyük bir bölümünde kaynak yönetim yazılımları kullanılmaktadır. Ancak birçok işletme kullandığı yazılımdan istenilen sonucu alamamaktadır. Bu nedenle sıkıntıların, yazılımdan kaynaklandığına inanılarak yazılım değiştirme yoluna başvurulmaktadır. Yazılımın değiştirilmesi de beklenen sonucu sağlamamaktadır. Bunun en önemli sebebi firmaların sadece yazılım alarak bütün sıkıntılardan kurtulacaklarına inanmalarıdır. Bir yazılım ne kadar iyi olursa olsun arkasın da profesyonel bir hizmet ve danışmanlık yoksa bir işletmede istenen sonuçları alınamayacaktır.

E-yaz Yazılım, işletmelerde kullanılan yazılımların en önemli yatırımlardan biri olduğuna inanır. Yazılım, iyi kurgulanıp, doğru kullanıldığında yönetimin en etkili aracı haline gelmektedir. Yorumla yönetilen işletmelerin bilgi ile yönetilen işletmeler karşısında hiçbir şansları yoktur. İhtiyaç duyulan bilgilerin zamanında üretilmesi ve bu bilgilerin yönetim tarafından anlık ve geleceğe dönük kararlarda etkin olarak kullanılması işletmelerin daha uzun ve sağlıklı yaşamasına olanak sağlayacaktır.

E-Yaz Yazılımın geliştirdiği, bu sıkıntıları ortadan kaldıracak, kendisine has yazılım hizmeti metodu  vardır ve yazılım projelerinde tüm süreçleri bu metot üzerine yürütmektedir.

E-Yaz Yazılım, yazılım hizmeti metodu on bir ana başlıkta özetlenebilir.

İlk Görüşme

Yazılım hizmeti metodu muzun ilk aşaması olan ilk görüşmede karşılıklı tanışmalar sağlanır. Firmalar hakkında genel bilgi alış verişinde bulunulur. İşletmelerde yazılımın doğru kullanımının ve ön analizin öneminden bahsedilerek, ön analiz için bir tarih belirlenmesi sağlanarak görüşme sonlandırılır.

Ön Analiz

Büyüklüğüne, sektörüne ve yönetim tarzına göre işleyişleri birbirinden tamamen farklı olan firmalar da yaşanan sıkıntılar genel olarak birbirine benzemektedir. E-Yaz Yazılım ön analiz çalışması ile firmanın kaba olarak kendine has yapısını,  ve bu yapıda yaşanan sıkıntıları başka bir deyişle oluşan düğüm noktalarını ortaya çıkarmayı hedefler.

Ön Analiz Raporu ve Sunumu

Ön analiz çalışmasında, firmanın genel işleyişi bu işleyişteki problemli alanları ortaya koyan bir rapor ve bu rapora ait bir sunum hazırlanır.

Hazırlanan sunum işletme yönetiminin ve projeye katkı verecek çalışanların  bulunduğu bir toplantıda detaylı bir şekilde anlatılır.

Hizmet Mutabakat Mektubu

Analiz çalışmasın da ortaya çıkan ve sunumda detaylı olarak anlatılan firmadaki işleyişe ve problemli alanların çözümüne odaklı, hizmetlerin veriliş yöntemlerini, sürelerini ve hizmet detay başlıklarını da için de barındıran bir hizmet mutabakat mektubu hazırlanır ve firma yönetiminin onayına  sunulur.

Teklif ve Sözleşme

Hizmet mutabakatı sonrası firmalar arası alınacak ve verilecek hizmetler ve ürünler kapsamında bir anlaşma sağlanması halinde teklif sunulur. Teklifte anlaşmaya varılması halinde de sözleşmeler imzalanarak projenin başlangıcı için ilk adım adılmış olur.

Sistem Modelleme ve Danışmanlık

Projede yapılacak ilk iş mevcut durum analizinin yapılmasıdır. Analiz sonrası elde edilen verilerden oluşan bir “Mevcut Durum Raporu” çıkarılır ve iradeye sunulur. Böylelikle projeye başlanmadan önceki işletme resmi çekilmiş olunur. Daha sonra derin analiz işlemi gerçekleştirilerek işletmenin tüm süreçleri yoğun bir çalışma ile analiz edilir. Analiz ile elde edilen veriler irade ile sürekli istişare edilir. Tüm bu süreçler sonunda irade ve yönetimin onayı ile bir “Sistem Modeli”  ortaya çıkarılır.

Eğitim

Eğitim sadece işletmelerde değil, hayatın her noktasında oldukça önemli bir aşamadır. Doğru gerçekleşmeyen bir eğitim gelecekte oluşacak her şeyi etkilemektedir. Bu nedenle eğitim sürecinin doğru yönetilmesi gerekmektedir.

Yazılım hizmeti metodumuzun en önemli aşaması olan eğitimler, modellenen sisteme uygun olarak verilir. Her verilen eğitim sesli ve görüntülü kayıt altına alınır, eğitim sonrası uygulama verilir ve bu uygulama sonuçları yönetime rapor olarak sunulur.

Uygulama ve Uyarlama

Eğitimler tamamlandıktan sonra oluşturulan sistem modelinin uygulanması aşamasına geçilir. Uygulama aşamasında sistem ile ilgili uyarlamalar ve geliştirmeler ortaya çıkarsa bu işlemlerinde yapılması sağlanarak projenin sorunsuz ilerlemesi hedeflenir.

Kontrol ve Denetim

Proje uygulanmaya başladıktan bir süre sonra modellenen sistemin doğru çalışıp çalışmadığı, verilerin doğru işlenip işlenmediği, zamanında işlemlerin yapılıp yapılmadığı gibi kontrollerin yapıldığı aşamadır. Bu aşamada kurgulanan sistemin sorunsuz bir şekilde işleyip işlemediğinin kontrolü yapılır. Tespit edilen aksaklıklar çözümlenerek hedeflenen mükemmelliğe yaklaşılması sağlanır.

Rapor Okuma ve Analiz

Kontrol ve denetim aşamasından da tam puan alarak geçildikten sonra modellenen sisteme göre bilgiler veri havuzunda birikecek ve gerekli olan bütün raporlar daha güvenli olarak üretilecektir. irade ye yol gösteren ve aldığı kararları etkileyen bu raporların anlamlandırılması ve analiz edilmesi gerekecektir.

E-Yaz Yazılımın Yazılım hizmeti metodunun bu aşamasın da;

Raporların nasıl okunacağı ve rapor analizlerinin nasıl yapılacağına dair eğitim verilmektedir. Eğitimin tamamlanmasıyla birlikte proje teslim edilmiş olacaktır.

Servis Destek

Yazılım hizmeti metodunda, yazılım projesi uygulamaya geçtikten sonra çıkan problemler ,uzaktan ve/veya yerinde verilecek olan servis destek ve bakım hizmetleri ile çözülür.